AÖF SESLİ KİTAP

 NoSesli Kitap AdıBoyut
1 İnkılap (Devrim) Kavramı 22,21 MB. Yükle
2 Türk İnkılabına Yol Açan Nedenler - 1 49,12 MB. Yükle
3 Türk İnkılabına Yol Açan Nedenler - 2 22,2 MB. Yükle
4 Islahat Hareketlerinin Evreleri 26,92 MB. Yükle
5 Osmanlı Devleti'nin Sona Erme Sürecine Girmesi- 
I.Dünya Savaşı - 1
41,52 MB. Yükle
6 Osmanlı Devleti'nin Sona Erme Sürecine Girmesi- 
I.Dünya Savaşı - 2
34,82 MB. Yükle
7 Özet 6,7 MB. Yükle
8 Osmanlı Devleti'nin Parçalanmaya Başlaması 
Ve Buna İlk Tepkiler - 1
44,01 MB. Yükle
9 Osmanlı Devleti'nin Parçalanmaya Başlaması 
Ve Buna İlk Tepkiler - 2
32,07 MB. Yükle
10 İşgallere Karşı İlk Tepkiler 11,94 MB. Yükle
11 Mustafa Kemal Paşa'nın Olayları 
Değerlendirmesi ve Tutumu
36,08 MB. Yükle
12 Kongreler Yoluyla ile Örgütlenme ve Kuvayı Milliye 36,48 MB. Yükle
13 Misak-ı Milli'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 35,25 MB. Yükle
14 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşu, Yapısı ve 
Çalışmaları
31,16 MB. Yükle
15 Ulusal Ordunun Kurulması ve Kurtuluş Savaşı 
(1920 Yılı Sonuna Kadar)
36,44 MB. Yükle
16 Kurtuluş Savaşı(1921 Yılı Başından Mudanya 
Ateşkes Antlaşmasına Kadar)
35,98 MB. Yükle
17 Kurtuluş Savaşının Bitişi 
(Mudanya Ateşkes Ant.'sı-
Saltanatın Kaldırılması-Lozan Ant.'sı
33,76 MB. Yükle
18 Cumhuriyet İlanı-halifeliğin Kaldırılması ve 
Bu Devrim Adımlarına Tepkiler
36,58 MB. Yükle
19 Anayasal Sistemin Kurulması ve Gelişimi 36,6 MB. Yükle
20 Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Siyaseti (1923-1995) 32,04 MB. Yükle
21 Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Siyaseti (1923-1995) 34,73 MB. Yükle
22 İnkılapların Temel Özellikleri Ve Türk İnkılabı 26,42 MB. Yükle
23 Türk İnkılabını Etkileyen Akımlar 34,42 MB. Yükle
24 Demokratik Hukuk Devleti (Türk İnkılabının Hedefi) 36,44 MB. Yükle
25 Türk Hukuk Sisteminin Kurulması 30 MB. Yükle
26 Türk Eğitim Sisteminin Kurulması 26,81 MB. Yükle
27 Türk Ekonomisinin Yeniden Yapılanması 34,62 MB. Yükle
28 Türk Toplum Yaşamına Düzgünlük ve 
Sağlıklı İşlerlik Getiren Diğer Yenilikler
18,11 MB. Yükle
29 Atatürk İlkelerinin Genel Niteliği 26,43 MB. Yükle
30 Atatürk İlkeleri (1) / Cumhuriyetçilik 29,11 MB. Yükle
31 Atatürk İlkeleri (2) / Milliyetçilik (Ulusçuluk) 29,15 MB. Yükle
32 Atatürk İlkeleri (3) -(4) / Halkçılık ve Devletçilik 19,92 MB. Yükle
33 Atatürk İlkeleri (5) / Laiklik 18,81 MB. Yükle
34 Atatürk İlkeleri (6) / İnkılapçılık (Devrimcilik) 14,89 MB. Yükle
35 Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler ve Yanıtları 23,93 MB. Yükle
36 Genel Değerlendirme 27,07 MB. Yükle

NoSesli Kitap AdıBoyut
1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntem 33,05 MB. Yükle
2 Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar 16,79 MB. Yükle
3 Toplum ve Toplumsal Yapı 21,47 MB. Yükle
4 Kültür 24,68 MB. Yükle
5 Toplumsallaşma 28,43 MB. Yükle
6 Toplumsal Gruplar 21,87 MB. Yükle
7 Aile Kurumu 25,6 MB. Yükle
8 Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme 45,23 MB. Yükle
9 Psikoloji Bilimine Giriş 24,36 MB. Yükle
10 Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi 30,43 MB. Yükle
11 Güdüler ve Duygular 21,09 MB. Yükle
12 Duyum ve Algı 15,72 MB. Yükle
13 Öğrenme 15,34 MB. Yükle
14 Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları 32,4 MB. Yükle
15 Davranış Üzerine Sosyal Etkiler 25,08 MB. Yükle
16 Tutumlar 25,35 MB. Yükle

NoSesli Kitap AdıBoyut
1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları 35,53 MB. Yükle
2 Paranın Zaman Değeri 38,46 MB. Yükle
3 Finansal Analiz 39,13 MB. Yükle
4 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri 32,2 MB. Yükle
5 Finansal Planlama ve Kontrol 41,38 MB. Yükle
6 Çalışma Sermayesi Yönetimi 29,04 MB. Yükle
7 Nakit ve Nakit Benzeri Yönetimi 30,19 MB. Yükle
8 Alacak ve Stok Yönetimi 32,99 MB. Yükle
9 Belirlilik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi 32,64 MB. Yükle
10 Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi 25,8 MB. Yükle
11 Kısa Vadeli Finansman 37,33 MB. Yükle
12 Orta ve Uzun Vadeli Finansman 41,14 MB. Yükle
13 Sermaye Maliyeti 26,45 MB. Yükle
14 Sermaye Yapısı 29,59 MB. Yükle
15 Kâr Dağıtım Politikası 28,38 MB. Yükle

NoSesli Kitap AdıBoyut
1 İşletme Kavramı 27,42 MB. Yükle
2 İşletmelerin Özellikleri 26,4 MB. Yükle
3 İşletmelerin Kuruluşu 23,87 MB. Yükle
4 İşletmelerin Büyümesi 21,05 MB. Yükle
5 İş Ahlakı Ve Toplumsal Sorumluluk 
(Etik-Törel Kurallar)
35,79 MB. Yükle
6 Yönetim Kavramı 23,99 MB. Yükle
7 Yönetim İşlevleri 25,01 MB. Yükle
8 İnsan Kaynakları Yönetimi 24,25 MB. Yükle
9 İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri 31,6 MB. Yükle
10 Pazarlama İlkeleri 20,9 MB. Yükle
11 Ürün ve Fiyatlama 31,42 MB. Yükle
12 Pazarlama Kanalları ve Tutundurma 24,99 MB. Yükle
13 Üretim Sistemleri ve Yönetimi 71,61 MB. Yükle
14 Üretim Sistemlerinin Tasarım Kuruluş ve İşleyişi 68,38 MB. Yükle
15 İşletme Bilgi Sistemi 74,2 MB. Yükle
16 Muhasebe 18,89 MB. Yükle
17 Finansal Yönetim 30,43 MB. Yükle
18 Finansal Sistem ve Kurumlar 60,09 MB. Yükle
19 Çokuluslu İşletmeler 17,14 MB. Yükle

NoSesli Kitap AdıBoyut
1 İşletme ve Muhasebe 22,64 MB. Yükle
2 Mali Tablolar 30,15 MB. Yükle
3 Hesaplar 33,89 MB. Yükle
4 Muhasebede Kayıt Belgeleri ve Defterler 23,69 MB. Yükle
5 Muhasebe Süreci 15,06 MB. Yükle
6 Muhasebenin Temel Kavramları ve 
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
23,88 MB. Yükle
7 Stoklar 35,33 MB. Yükle
8 Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler 23,74 MB. Yükle
9 Alacaklar 28,27 MB. Yükle
10 Duran Varlıklar 19,19 MB. Yükle
11 Mali Borçlar 18,12 MB. Yükle
12 Borçlar 20,6 MB. Yükle
16 Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri 32,19 MB. Yükle
17 Duran Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri 14,3 MB. Yükle
19 Gelir ve Giderlere Ait Dönemsonu İşlemleri 20,91 MB. Yükle
20 Dönemsonu Mali Tablolar Düzenlenmesi 
(Muhasebe Dönemine İlişkin Bütün 
Bir Uygulama)
14,4 MB. Yükle

NoSesli Kitap AdıBoyut
1 Hukuk kavramı 19,87 MB. Yükle
2 Hukuk Kurallarının Özelliği ve Hukukun Sistemi 16,42 MB. Yükle
3 Kamu Hukukunun Dalları 31,84 MB. Yükle
4 Özel Hukukun Dalları 24,11 MB. Yükle
5 Hukukun Kaynakları 26,21 MB. Yükle
6 Hakkın Tanımı ve Türleri 24,75 MB. Yükle
7 Hakkın Kaybedilmesi, Kullanılması ve
Korunması
35,7 MB. Yükle
8 Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Türleri 32,17 MB. Yükle
9 Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik 35,43 MB. Yükle
10 Borç İlişkisi, Sorumluluk,Borcun Kaynakları 36,62 MB. Yükle
11 Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk 19,4 MB. Yükle
12 Temsil 18,82 MB. Yükle
13 Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi 40,67 MB. Yükle
14 Sözleşme Türleri I;Satım Sözleşmesi,
Kira Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi
36,27 MB. Yükle
15 Sözleşme Türleri II;Vekalet Sözleşmesi, 
Kefalet Sözleşmesi, 
Finansal Kiralama Sözleşmesi, 
Franchise Sözleşmesi, 
Factoring Sözleşmesi
39,76 MB. Yükle
16 Yargı 34,1 MB. Yükle

NoSesli Kitap AdıBoyut
1 İdare Kavramı 65,01 MB. Yükle
2 Anayasa ve İdare 71,58 MB. Yükle
3 Öteki Hukuk Kaynakları ve İdare Hukuku 76,18 MB. Yükle
4 Bireysel İdari İşlemler (İdari Kararlar)
 ve İdari Sözleşmeler
114,3 MB. Yükle
5 İdarenin Yetkileri 99,69 MB. Yükle
6 Kolluk Faaliyetleri 90,93 MB. Yükle
7 Kamu Hizmetleri 63,52 MB. Yükle
8 İdarenin Mali Sorumluluğu 41,8 MB. Yükle
9 İdare Teşkilatı 67,28 MB. Yükle
10 Kamu Görevlileri 114,99 MB. Yükle
11 İdarenin Yargısal Denetimine İlişkin 
Genel Bilgiler
115,46 MB. Yükle
NoSesli Kitap AdıBoyut
1 İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları 40,95 MB. Yükle
2 Kıtlık, Tercih ve Fayda 35,45 MB. Yükle
3 Arz ve Talep 32,45 MB. Yükle
4 Esneklik 34,25 MB. Yükle
5 Arz ve Talep Uygulamaları 30,21 MB. Yükle
6 Üretim ve Maliyetler 41,39 MB. Yükle
7 Tam Rekabet Piyasası 29,13 MB. Yükle
8 Eksik Rekabet Piyasaları 30,7 MB. Yükle
9 Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri 24,04 MB. Yükle
10 Kamusal Mallar ve Dışsallıklar 26,8 MB. Yükle
11 Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş 19,12 MB. Yükle
12 Milli Gelir Muhasebesi 31,14 MB. Yükle
13 Milli Hasılatın Belirlenmesi 30,49 MB. Yükle
14 Makro Ekonomik Denge 40,77 MB. Yükle
15 Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar 35,29 MB. Yükle
16 Para ve Bankacılık 35,03 MB. Yükle
17 Para Teorisi ve Politikası 34,38 MB. Yükle
18 Toplam Talep - Toplam Arz Analizi 
ve Enflasyon
35,27 MB. Yükle
19 Uluslar Arası Ticaret ve Finansman 37,8 MB. Yükle
20 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma 42,16 MB. Yükle
21 Sözlük 23,17 MB. Yükle


aöf e öğrenme sesli kitap
aöf sesli ders anlatımı
aöf sesli kitap indir
aöf e sesli kitap
aöf e öğrenme
aöf e öğrenme portalı
aöf e kitap
aöf sınav sonuçları
aöf sınav soruları
aöf sesli konu anlatımı
aöf sesli kitap
aöf e öğrenme
aöf sesli kitap indir
aöf e öğrenme portalı
aöf ders anlatım
aöf sınav sonuçları

3 yorum:

  1. aöf nin hiçbir sistemi beş para etmiyor. adam gibi sınıf ders konu yazılsa çokmu. dünyanın parasını bankalara yatırıyoruz bu şekilde bi işe yaramıyor. bide çoook hızlı anlatıyor sanki kovalayan var

    YanıtlaSil
  2. Sesli Kitaplar Çalışmıyor

    YanıtlaSil